LOVE

For

Rudkøbing Sømandsforening

Stiftet 1853

(Tidligere: Rudkøbing Sømandsforenings Hjælpekasse)

(Lovene omrevideret 12. januar 1966 og ændret den 27. januar 2007)

 

1.

Rudkøbing Sømandsforening har hjemsted i Rudkøbing, og har til formål at hjælpe gamle trængende medlemmer eller disses enker, samt at samle folk med interesse for det maritime liv i Rudkøbing og søfart i almindelighed.

2.

Som medlem optages enhver agtværdig person. Indmeldelse sker ved et af bestyrelsens medlemmer, hvorefter det afgøres af bestyrelsen om vedkommende kan optages.

Alle medlemmer modtager et eksemplar af lovene.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når det har forbrudt sig mod god orden, eller ved sit forhold i eller uden for foreningen har gjort sig uværdig til at være medlem. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Disse har stemmeret, men er fritaget for kontingent.

3.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemsbidraget opkræves årligt. Bestyrelsen er berettiget til helt eller delvis at fritage gamle, værdige medlemmer for kontingent, når begæring derom fremsættes for bestyrelsen.

4.

Medlemmer som på grund af trange kår har skabt sig et års restance kan berigtige denne ved i løbet af de følgende 2 år, foruden det normale kontingent, at indbetale restancen.

Bortset herfra tåles ingen restance udover 1 år.

5.

Intet medlem kan ved at udtræde af foreningen få de indbetalte kontingenter tilbagebetalt, med mindre bestyrelsen i ganske særlige tilfælde måtte bestemme andet.

6.

Ethvert medlem er pligtig at underkaste sig de bestemmelser, som bestyrelsen måtte fastsætte for at opretholde god ro og orden i lokaler, ved møder og festlige sammenkomster.

Medlemmer kan som gæster indføre udenøs fremmede, der er midlertidigt tilrejsende.

 

7.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, af hvilke 2 afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, som sammenkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Den vælger selv sin næstformand, der i formandens frafald varetager dennes forretninger. Den vælger ligeledes en kasserer. Formanden skal, så vidt muligt, være af sømandsstanden.

Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

8.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler kassereren at føre regnskabet på en ordentlig måde, og at indkassere medlemsbidraget, samt ved årets slutning at forelægge regnskabet for bestyrelsen, som efter at det er revideret af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, fremlægger det for generalforsamlingen.

9.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol. og denne, såvel som foreningens værdipapirer og dokumenter i øvrigt, opbevares af kassereren på sikker og betryggende måde.

10.

Foreningens formue forvaltes på anstændig og forretningsmæssig vis af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens love. Foreningens formue skal være anbragt i, eller være investeret gennem et lokalt pengeinstitut, og noteres som tilhørende foreningen.

11.

Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års januar måned.

Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale dagblade.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

5. Valg af revisorer og en suppleant.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer må, for at komme med til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 15. december.

12.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på forlangende af mindst en ottendedel af de stemmeberettigede medlemmer. Den indkaldes af bestyrelsen på samme måde Som ordinære generalforsamlinger.

13.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle forretningsanliggender.

Den tager beslutning ved simpel stemmeflerhed.

14.

Bestyrelsen kan efter begæring tilstå ældre, trængende medlemmer, eller disses enker, en årlig understøttelse efter bestyrelsens skøn. Gifter enken sig, bortfalder understøttelsen.

15.

Intet medlem, som er optaget efter det fyldte 60. år, har krav på understøttelse.

16.

Ændring af love og opløsning af foreningen kan alene ske på en generalforsamling, hvor 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Generalforsamlingen skal være indkaldt med angivet dagsorden.

17.

I tilfælde af foreningens opløsning, opgøres formuen, der overdrages til en velgørende institution indenfor søfarten, efter godkendelse af den opløsende generalforsamling.

18.

Nærværende love har gyldighed fra den 27. januar 2007. De hidtil gældende love og vedtægter af 12. januar 1966 er samtidig ophævet.

 

Således vedtaget på foreningens 154. ordinære generalforsamling den 27. januar 2007.

Jacob Bang Jensen

(dirigent)

Bestyrelsen:

Jørn Foss

Kaj Ove Graae

 

Mogens Westergaard

Haakon Skov Jensen

 

Kaj Larsen

Ole Godtfredsen

 

Torben Lunnemann Frederiksen

 

Til topÈ