Generalforsamling 2019 - referat
 
Konstituering efter generalforsamling
 
Indkaldelse til generalforsamling 2019

 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, generalforsamlingen 2019


 

 

 
 
Vellykket tur til Flensborg
 
Nyhedsbrev medio april 2018

 

                                     

   

 

Rudkøbing, medio april 2018

OG/SSN

 Kære medlem af Rudkøbing Sømandsforening!

 Foråret er anduvet, og vi lægger ud med en aktuel orientering om vores 165-årige Rudkøbing Sømandsforening.

 Traditionen tro startede kalenderåret med generalforsamlingen Hotel Skandinavien i Rudkøbing. Formand Ole Gotfredsen berettede om et stabilt år i sømandsforeningen, og kasserer Nils Gotfredsen gennemgik et regnskab med et lille overskud. Begge dele blev godkendt med applaus fra de omkring 30 fremmødte medlemmer. sømandsforeningens hjemmeside kan der læses mere: www.rudkoebing- soemandsforening.dk.

 Også efter traditionen gav Poul Petersen fra Langeland Kommune en fyldig orientering om de kommunale havne - ikke mindst om de nu afsluttede, store omlægninger af trafikhavnen i Rudkøbing samt om det igangværende byggeri i lystbådehavnen. Efter indlægget besvarede Poul Petersen spørgsmål fra sømandsforeningens medlemmer.

 Straks efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, den lige nu er sammensat således: Ole Gotfredsen, formand, Kaj Ove Graae, næstformand, Nils Gotfredsen, kasserer, William Scharling, Torben Lunnemann, Finn Birger Hansen og Søren Stidsholt Nielsen. Alle valg var genvalg og alle poster uændret. Gunnar W. Holm beklæder suppleant-posten og deltager i videst muligt omfang i bestyrelsesmøderne samt løser en række praktiske opgaver for foreningen. Gunnar er også sømandsforeningens faglærte fanebærer. Eigil Rasmussen og Henrik Johs. Bredsdorff fortsætter som revisorer.


Næste arrangement i Rudkøbing Sømandsforening er markeringen af Danmarks befrielse den 5. maj 1945. Nu i 2018 falder det en lørdag, og vi mødes som sædvanlig på Midtermolen lidt før kl. 08. Også i år vil der være deltagelse af en flotille fra Marinehjemmeværnet i Svendborg, af havnens personale samt af medlemmer fra Langelands Marineforening. Også Langelands nye borgmester Tonni Hansen har givet tilsagn om at deltage. Efterfølgende holder vi den traditionelle sammenkomst hos Anne- Margrethe og Ole Restaurant Neptun i den gamle lystbådehavn.

 

Vi kan også fortælle, at bestyrelsen arbejder at arrangere en udflugt for medlemmerne. Den vil finde sted i september eller oktober. Vi har nedsat et udvalg, der er gået igang med at tilrettelægge en heldags-udflugt til Lillebælts-værftet i Middelfart samt til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Besøget i Middelfart er baggrund af et forslag fra et medlem af sømandsforeningen. Den 5. maj vil vi under sammenkomsten Neptun orientere om udflugten. Senere vil vi udsende mere information om tidspunkt, tilmelding, pris mm.

 Endelig kan vi melde, at datoen for generalforsamlingen og festmiddagen i 2019 er fastsat til lørdag den 19. januar - hhv. kl. 17.00 og kl. 18.30 Hotel Skandinavien i Rudkøbing. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte formanden eller medlemmer af bestyrelsen samt til at søge oplysning foreningens hjemmeside.

 Vi ses Midtermolen lørdag morgen den 5. maj.

 Gode sømandshilsener fra

 

 Ole Gotfredsen, formand RUDKØBING SØMANDSFORENING Tlf. 62 51 20 99

Mail: antoinette@mail.dk

 

Kontingentopkrævning for medlemsåret 2017

Rudkøbing primo november 2016/WS-SSN

 

Kære medlem af Rudkøbing Sømandsforening,

 Vedr. kontingent for 2017 samt dato for generalforsamling og festmiddag

—————————————————————-————————-—————

 Et år er der nu gået siden, at vi sidst sendte dig en kontingentopkrævning medlemskab af Rudkøbing Sømandsforening.

Derfor skal vi til det igen.

 Kontingentet er uændret 100,- kr. for medlemsåret 2017.

Vi beder dig venligst om at indbetale beløbet :

kontonummer 5630 8254 402 967 (Nordea, Rudkøbing)

senest inden førstkommende generalforsamling. Husk at skrive dit navn i oplysningsfeltet.

Du kan også vælge at betale kontant til undertegnede eller til et andet bestyrelsesmedlem.

Kontakt- adresser finder du web: www.rudkoebing-soemandsforening.dk

 

I øvrigt:

Vi kan allerede nu signalere:

At Rudkøbing Sømandsforenings traditionsrige generalforsamling og festmiddag vil blive holdt lørdag den 21. januar 2017

Hotel Skandinavien, Gåsetorvet, Rudkøbing. vær venlig at afsætte denne aften i kalenderen.

 Vi skal senere orientere mere detaljeret om generalforsamling, middag og tilmelding. gensyn :-0)

Pbv. gode sømandsforenings-hilsener fra

 

 William Scharling, kasserer,

RUDKØBING SØMANDSFORENING

Tlf. 6251-1560 Mail: scharling@alustaalship.dk

 

 

 

Generalforsamling 2016

Mødereferat.

Formål med møde: Generalforsamling

Sted: Hotel Scandinavien, Rudkøbing

Dato &Tidspunkt: 16. januar 2016 Kl. 17:00

Dirigent: Jacob Bang Jensen.

Referent: Gunnar Holm.

 

Deltagere: 21 medlemmer

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning v. formand Ole Gotfredsen.
  3. Regnskabsaflæggelse v. kasserer William Scharling.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Valg af revisorer.
  6. Eventuelt

Punkt

Emne

Formand Ole Gotfredsen bød velkommen til "Rudkøbing Sømandsforening"s 163. generalforsamling og gik straks videre til dagsordenen. (Se bilag 1 til dette referat)

 

1

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog traditionen tro, at Jacob Bang Jensen, vælges til dirigent og også traditionen tro, tilsluttede forsamlingen sig dette, enstemmigt.

JBJ takkede for valget og læste derefter dagsordenen op samt konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2

Bestyrelsens beretning.

Formand Ole Gotfredsen oplæste bestyrelsens beretning. (Se bilag 2 til dette referat.) Beretning godkendt enstemmigt.

3

Regnskab.

Kasserer William Scharling fremlagde årets regnskab. (Se bilag 3 til dette referat) Regnskab godkendt enstemmigt

 

4

Valg af bestyrelse.

På valg: Jørn Foss og Søren Stidsholt Nielsen.

Jørn modtager ikke genvalg. Søren modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren samt Torben Lunnemann Frederiksen, som nyt bestyrelsesmedlem. Som suppleant forslår bestyrelsen Nils Gotfredsen.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt. (Se bilag 1 til dette referat)

 

5

Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Eigil Rasmussen og Henrik Johs. Bredsdorff som revisorer samt Bent Jensen som suppleant.

Enstemmigt vedtaget.

6

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

7

Eventuelt.

Poul Pedersen fra infrastruktur i kommunen, var mødt frem som repræsentant for Rudkøbing Havn. Poul fremlagde en grundig rapportering om både hvad der er sket i vore havne samt om hvad de fremtidige planer er, for samme.

 

 

8

Afrunding ved formanden

Formanden kaldte vort aftroppende bestyrelsesmedlem Jørn Foss frem. Jørn blev hyldet for sit mangeårige medlemskab og ikke mindst mangeårigt engagement som bestyrelsesmedlem. Jørn blev samtidig, helt fortjent, udnævnt til æresmedlem.

HJERTELIG TILLYKKE og en STOR TAK til Jørn.

 

 

Formandsberetning til generalforsamling,

lørdag den 16. januar 2016:

Velkommen til Rudkøbing Sømandsforenings 163. generalforsamling.

I løbet af året er Karen Hansen, Finn Jessen og Walter Andersen gået bort. Skal vi rejse os og mindes dem. Tak!

Foreningen har nu 83 medlemmer, deraf to æresmedlemmer.

Ved den 162. generalforsamling blev der sendt en hilsen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2.

Takkebrevet er dateret Amalienborg 27. 01.15 og lyder:

 "Hendes Majestæt Dronningen har anmodet mig om at sende Rudkøbing Sømandsforening Hendes Majestæts tak for den venlige hilsen i anledning af foreningens 162. ordinære generalforsamling".

Sign. med venlig hilsen Bjarne Erbo Grønfeldt.

 

Den 5. maj blev det traditionen tro lagt en krans ved mindestenen på Midtermolen med deltagelse

af medlemmer fra foreningen samt marineforeningen. Det maritime hjemmeværn fra Svendborg var ankommet og stod for flaghejsningen. Havnens folk bragte flaget.

Den efterfølgende sammenkomst brød traditionen og blev afholdt i sejlklubbens lokaler, da Neptun var lukket på grund af sygdom.

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder i marinestuen. Tak for husly.

- s l u t -

 

Til topÈ

Driftsregnskab for Rudkøbing Sømandsforening 2015

Indtægter:

Kontingenter indbetalt pr. 30-12-2015 8.800,00 kr

Renter: 1.043,00 kr.

Indtægter i alt: 9.843,00 kr.

Udgifter:

Udlæg WS

1.450,00 kr.

FIK abonnent :

600,00 -

Blomster: 150,00 + 150,00 + 750,00

1.050,00 -

Bestyrelsesmøder:

220,00 -

Porto - Papirva rer:

272,00 -

OneCom + DK-Hostmaster: 305+45

350,00 -

5. maj arr. 77+ 669

746,00 -

Generalforsa mling:

2.815,00 -

Annonce:

1.450,00 -

Musik:

3.000,00 -

Regulering

546,00 -

Udgifter i alt: 12.504,00 kr.

Underskud ialt: 2.661,00 kr.

Status for Rudkøbing Sømandsforening pr. 30-12-2015

Indestående i Nordea ban k A/S:

Konto 8254-402-967, exd.            10.286,00 kr.

Kontor 0124-398-428                    27.395,00 kr.

222 stk. bankinvest a kurs 80,75 = 17.926,00 kr.

Nettoformue:                                  55.607,00 kr.

Formue pr. 31-12-2014:                59.789,00 kr.

Kursregulering:                                -1.521,00 kr.

Årets underskud:                              -2.661,00 kr.

 

 Kasser: William Scharling

 

Revisorpåtegning:

Foranstående regnskab er fundet i orden.

Kontoudtog fra Nordea Bank er forevist.

Rudkøbing d 16.01.2016

Eigil Rasmussen Henrik Bredsdorf

Til topÈ

Aktuelle generalforsamlingsreferater

(De historiske findes under fanebladet: "Historie")

 

REFERAT AF RUDKØBING SØMANDSFORENINGS

161. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

På Hotel Skandinavien, lørdag den 18. januar 2014 kl. 17.00:

 

Formanden Ole Gotfredsen bød velkommen til 28 fremmødte medlemmer. Efter servering af et sæt, kunne generalforsamlingen

Indledes i henhold til vedtægterne og den omdelte dagsorden.

 

Pkt.  1. Valg af dirigent:

            Bestyrelsen foreslog, ifølge traditionen, Jacob Bang Jensen, der blev valgt.

            Dirigenten fastslog herefter den lovlige indvarsling af generalforsamlingen.

 

Pkt.  2. Bestyrelsens beretning v/formanden:

            Ole Gotfredsen aflagde bestyrelsens beretning for året 2013, og meddelte

            at foreningen ved årets udgang havde 99 medlemmer, en nettofremgang

            på 1. Herefter mindedes forsamlingen vort medlem Allan Idd Jensen,

            der er afgået ved døden. I øvrigt henvises til den trykte beretning.

            Beretningen blev godkendt.

 

Pkt.  3. Regnskab v/kassereren:

            Haakon Skov Jensen aflagde det reviderede og omdelte regnskab.

            Regnskabet udviser et underskud på Kr. 1.097,30 og en nettoformue

            på Kr. 61.490,03. Regnskabet gav ikke anledning til væsentlige

            kommentarer og blev godkendt.

 

Pkt.  4. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og èn suppleant:

            De afgående bestyrelsesmedlemmer Haakon S. Jensen og

            Mogens Westergaard ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes

            William Scharling og Gunnar W. Holm.

            Bestyrelsessuppleant Hans Chr. Hartvig ønskede heller ikke genvalg.

            I stedet valgtes Finn Birger Hansen.

 

Pkt.  5. Valg af to revisorer og èn suppleant:

            Eigil Rasmussen, Henrik Johs. Bredsdorff og Bent Jensen genvalgtes.

 

Pkt.  6. Indkomne forslag:

            Der var ikke indkommet  forslag fra medlemmerne.

            Imidlertid havde bestyrelsen enstemmigt vedtaget at udnævne den

            afgående kasserer, Haakon Skov Jensen, til æresmedlem.

            Med forsamlingens applaus overrakte formanden Haakon en

            erkendtlighed samt et flot æresmedlems-bevis i ramme.

            Herefter har foreningen to æresmedlemmer, Jacob Bang Jensen og

            Haakon Skov Jensen.

  

Pkt.  7. Eventuelt:

            Det var ventet at havnechef Poul Pedersen skulle komme og fortælle om

            havnens tilstand og udvikling. Desværre var han blevet forhindret, så

            punktet endte med at blive en del summen blandt de tilstedeværende.

            Knap så fyldigt som ventet.

 

Kl. 17.25 kunne en tilfreds dirigent afslutte generalforsamlingen med tak for god

ro og orden.

Efter generalforsamlingen trak bestyrelsen sig tilbage for konstituering.

Efter forholdsvis kort tid, kunne der ”udsendes hvid røg” og bestyrelsen ser

nu ud som følger:

 

Formand:            Ole Gotfredsen

Næstformand:      Kaj Ove Graae

Kasserer:             William Scharling

Sekretær:             Gunnar W. Holm

PR-mand:             Søren S. Nielsen

Bestyrelsesmedl.  Poul Tom Hansen

Bestyrelsesmedl.  Jørn Foss

 

Omkring kl. 18.30 samledes 44 medlemmer med ledsagere og gæster til

velkomstdrink. Derefter blev de budt til bords til tonerne af Thomas` musik.

Den traditionelle menu, suppe, steg og romfromage indtoges iblandet

afsyngelse af ”Klokkebøjen” og andre søsange fra et meget net sanghæfte,

kreeret til lejligheden af Søren.

Desuden orienterede formanden kort om forløbet af generalforsamlingen,

herunder oplæstes Hoffets takkeskrivelse for vor hilsen til Majestæten

Dronning Margrethe II ved forrige generalforsamling, samt at der igen i år

er afsendt en hilsen til Majestæten. Derefter udråbtes et ni-foldigt hurra og

kongesangen blev afsunget.

Efter spisningen var der dækket op til kaffe m/kransekagekonfekt.

Derefter spillede Thomas op til dans.

En dejlig og hyggelig aften sluttede omkring kl. et.

 

Referent:

Jørn Foss.

 

Takkebrev fra Dronning Margrethe 2014
Haakon skov Jensens æresmedlemsbrev

Til topÈ

REFERAT AF RUDKØBING SØMANDSFORENINGS

160. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

på Hotel Skandinavien, lørdag den 19. januar 2013 kl. 17.00:

 

Formanden, Ole Gotfredsen bød velkommen til 18 fremmødte medlemmer.

Efter omdeling af et sæt til deltagerne, kunne generalforsamlingen indledes

i henhold til vedtægterne og den omdelte dagsorden.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent:

            Bestyrelsen foreslog som vanligt Jacob Bang Jensen, der enstemmigt

            blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingens lovlige

            indvarsling, der er sket med brev til medlemmerne og annonce i Øboen.

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning

           Formanden Ole Gotfredsen aflagde bestyrelsens beretning

          

I det forgangne år er Henning Mortensen, Poul Møller, æresmedlem Niels Juel Weber Graae og vore to sidste legatmodtagere Annalise Eskebjerg Hansen og Lily Holm gået bort.! - Lad os rejse os og mindes dem. - Tak.

 

           Foreningen har nu 98 medlemmer og et er ud meldt.

 

Ved foreningens 159. generalforsamling afholdt den 21. januar 2012 sendtes traditionen tro en hilsen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe den II. - Vi modtog Majestætens takkebrev dateret Amalienborg den 23. februar der lød:

"Kære medlem af Rudkøbing Sømandsforening. Hendes Majestæt Dronningen har pålagt mig at bringe Dem en hjertelig tak for Deres venlige hilsen, som det har glædet Dronningen meget at modtage i anledning af regeringsjubilæet.

            Med venlig hilsen Ole B. Jensen, adjudant".

 

Den 5. maj blev der traditionen tro lagt en krans ved Mindestenen på Midtermolen. - Det Maritime Hjemmeværn fra Svendborg var også i år kommet og forestod flaghejsningen. - Havnens folk bragte flaget. - Efter højtideligheden gik de fremmødte til Restaurant "Neptun" for indtagelse af en forfriskning og vi blev som sædvanligt taget godt imod! Tak til "Neptun".

 

En tidligere langelænder, Herluf B. Jørgensen, nu Helsingør tidligere Bøstrup henvendte sig til Haakon midt på sommeren og fik en snak om Sømandsforeningen - Han var medlem i Helsingør og ville hører hvor mange vi var og om vi havde bomærke eller emblem i vor forening! Haakon fortalte ham lidt om vor forening osv.! - Sidst på sommeren sendte han en pakke indeholdende emblemer som vi så har udsendt et eksemplar af til vore medlemmer. Nålen er et anker omkranset af ankertov og er giverens design. Vi siger Herluf mange tak for denne donation og har også sendt ham et takkebrev.

 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i Marineforeningens lokale! Tak for husly. Vort afdøde æresmedlem, Niels Juel Weber Graae, fik sin aske strøet i havet den 20. oktober fra skonnerten "Meta" med deltagelse af medlemmer af foreningens bestyrelse med fane efter afdødes ønske!

.

           Beretningen blev godkendt.

 

Pkt. 3: Regnskab v/Kassereren:

           Haakon Skov Jensen aflagde det reviderede og omdelte regnskab, og kunne

           meddele et underskud på Kr. 583,69. Udgiftssiden blev mundtligt specificeret.

           På trods af driftsunderskuddet er formuen steget med Kr. 897,05, hvilket

           skyldes kursregulering af værdipapirer.

           Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt. 4: Valg af to bestyrelsesmedlemmer og èn suppleant:

            Jørn Foss og Søren S. Nielsen genvalgtes med akklamation.

            Hans Chr. Hartvig genvalgtes som suppleant.

 

Pkt. 5: Valg af to revisorer og èn suppleant:

            Eigil Rasmussen, Henrik Johs. Bredsdorff og Bent Jensen

            genvalgtes med akklamation.

 

Pkt. 6: Indkomne forslag:

           Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

Pkt. 7: Eventuelt:

           Havnechef Poul Pedersen aflagde som sædvanligt en fyldig beretning om

           havnenes drift og tilstand. Der var både sødt og surt. I Strynø Havn har man

           noteret en fremgang i antallet af overnattende lystfartøjer, hvilket nok skyldes

           udvidelsen og fornyelsen af havn og faciliteter. Derimod har Rudkøbing

           måttet notere en tilbagegang på 7,7 %, hvilket man vil prøve at rette op på ved

           en kraftigere PR-virksomhed og ved at holde havneafgifterne i ro.

           Trafikhavnen er vedligeholdelsesmæssigt i en sørgelig forfatning og har i

           2012 blot haft 4 anløb af fragtskibe mod 38 anløb i 2011. Dertil kommer at

           Marstalfærgen indstiller driften den 20. januar 2013. Så der reduceres kraftigt

           i livet omkring trafik- og færgehavn.

           I den mere positive ende nævntes at et nyt rederi måske vil indsætte en

           hurtiggående passagerfærge på Marstalruten og at ”Strynboen” forventes

           erstattet af en nybygget færge omkring den 1. juli 2013.

           Yderligere har kommunalbestyrelsen i budgetterne afsat 5 mill. Kroner til

           reparationer af havnen i 2013 og samme beløb i 2014. Vi glæder os til at se

           resultaterne af dette.

           Der blev herefter lejlighed til at stille spørgsmål til havnechefen, der svarede

           så godt han kunne. Forsamlingen takkede for beretningen.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.45 med en trefoldigt leve for foreningen og

dirigenten takkede for god ro og orden.

Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde forekom ingen ændringer

i forhold til sidste år.

 

Efter generalforsamlingen samledes medlemmer med ledsager og gæster til festmiddag. Thomas var tilbage igen og sørgede for musik under spisningen samt

til afsyngelse af ”Klokkebøjen” og andre sø-sange.

Formanden orienterede kort om den afholdte generalforsamling og oplæste

Hoffets takkeskrivelse for vores hilsen til HM Dronning Margrethe II ved forrige

generalforsamling, samt at der igen i år er tilgået HM en hilsen. Dette efterfulgtes

af et nifoldigt leve for vores Majestæt, samt afsyngning af kongesangen.

Efter spisningen serveredes kaffe med macronkonfekt. Derefter spillede Thomas op

til dans. Festen sluttede omkring midnat efter nogle rigtig hyggelige timer.

 

Referent:

Jørn Foss

 

 

 

 

 

Til topÈ

 

REFERAT AF RUDKØBING SØMANDSFORENINGS

159. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

på Hotel Skandinavien, lørdag den 21. januar 2012 kl. 17.00:

 

 

Formanden Ole Gotfredsen bød velkommen til 21 fremmødte medlemmer.

Foreningen sørgede for at de fremmødte blev forsynet med lidt til at

skylle med, hvorefter generalforsamlingen kunne indledes i henhold til

vedtægterne og den omdelte dagsorden:

 

Pkt. 1:  Valg af dirigent: På bestyrelsens forslag valgtes som vanligt

             Jacob Bang Jensen. Han konstaterede generalforsamlingens

             lovlige indvarsling med annonce i Øboen og brev til medlemmerne.

 

Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning v/Formanden: Ole Gotfredsen aflagde

             beretning og oplyste at foreningen ved årets udgang havde

             103 medlemmer. En tilbagegang på 4.

             Forsamlingen mindedes de medlemmer der i løbet af året er taget

             ud på den sidste rejse. Der henvises til den trykte beretning.

             Beretningen blev godkendt.

 

Pkt. 3:  Regnskabet v/kassereren: Håkon Skov Jensen kommenterede det

            omdelte regnskab, der udviste et underskud på kr. 105,83 og

            en formue på kr. 62.100,98. Allan Idd Jensen udbad sig forklaring

            på posten driftsomkostninger. Specificering blev givet mundtligt

            af kassereren og forsamlingen godkendte det reviderede regnskab.

 

Pkt. 4:  Valg af to bestyrelsesmedlemmer og èn suppleant:

            Ole Gotfredsen og Poul Tom Hansen genvalgtes med akklamation.

            Hans Chr. Hartvig genvalgtes som suppleant.

 

Pkt. 5:  Valg af to revisorer og èn suppleant:

            Eigil Rasmussen, Henrik Johs. Bredsdorff og Bent Jensen

            Genvalgtes med akklamation.

 

Pkt. 6:  Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

Pkt. 7:  Eventuelt: Havnechef Poul Pedersen aflagde en fyldig årsberetning

            for de kommunale havne, indbefattet havnenes tilstand, på godt og

            ondt, samt fremtidens reparationer og projekter.

            Jørn Foss meddelte forsamlingen bestyrelsens beslutning om ikke

            at arrangere udflugt Grundlovsdag, på grund af ringe tilslutning

            til sådanne arrangementer.

 

            Formanden Ole Gotfredsen bad forsamlingen udbringe et leve for

            vort æresmedlem Niels Juel Weber Graae, der nys har rundet sit

            90. år.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.45 med et trefoldigt leve for for foreningen og

dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde forekom ingen ændringer

i forhold til sidste år.

 

 

Efter generalforsamlingen samledes medlemmer med gæster, i alt 30, til

festmiddag. Under spisningen blev musikken leveret af en lokal harmonika-

spiller Ole Jensen, Idet Thomas havde fået forfald. Ole ledsagede på bedste

vis vor skønsang endog vor slagsang ”Klokkebøjen” blev foredraget et par

gange til UG. Formanden orienterede kort om forløbet af generalforsamlingen,

og meddelte at man også i år har sendt en hilsen til HM Dronning Margrethe II,

denne gang tilføjet et tillykke med Majestætens 40-års regeringsjubilæum.

Hoffets svar på sidste års hilsen oplæstes, efterfulgt af Kongesangen og et

nifoldigt leve for Majestæten.

Efter spisningen blev der serveret kaffe med makronkonfekt. Musikken var herefter

klar til at spille op til dans, men af uransagelige årsager (muligvis deltagernes

kondition eller er det alderen?) var der ingen der trådte an til dans.

Festen sluttede omkring midnatstid.

 

Referent:

Jørn Foss

 

Takkebrev fra Dronningen i 2011

Amalienborg, 28. januar 2011
J.nr.

Rudkjøbing Sømandsforening

vI Formanden, lods Ole Gotfredsen
Elmevænget 3

5900 Rudkøbing

Hendes Majestæt Dronningen har anmodet mig om at takke for den venlige
hilsen - herunder hilsnen i anledning af fødslen af DKH Kronprinsparrets
tvillinger - fra foreningen i anledning af Rudkøbing Sømandsforenings 158.
ordinære generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til topÈ

 

Referat af Rudkøbing Sømandsforenings 158. Generalforsamling på Hotel

Skandinavien, lørdag den 22. januar 2011, kl. 17.00.

 

Formanden Ole Gotfredsen bød velkommen til 21 fremmødte medlemmer.

Foreningen sørgede for at alle blev forsynet med ”et sæt”, hvorefter

Generalforsamlingen kunne påbegyndes i henhold til vedtægterne og den

omdelte dagsorden:

 

Pkt. 1:  Valg afdirigent: På bestyrelsens forslag valgtes, traditionen tro,

             Jacob Bang Jensen, der herefter konstaterede at generalforsamlingen

             var lovlig indvarslet med annonce i Øboen og ved brev til medlemmerne.

 

Pkt. 2:   Bestyrelsens beretning v/formanden: Ole Gotfredsen aflagde beretningen,

              og oplyste at foreningen ved årets udgang havde 107 medlemmer.

              Forsamlingen mindedes de af vore medlemmer der, i løbet af året, er

              draget ud på den sidste rejse. Der henvises til den trykte beretning.

              Beretningen blev godkendt.

 

Pkt. 3:   Regnskabet v/kasseren: Haakon Skov Jensen præsenterede det omdelte

              regnskab, der udviste et driftsunderskud på kr. 755,49 og en formue på

              kr. 62.877,25. Kassereren supplerede med uddybende oplysninger

              vedrørende driftsomkostningerne, hvor de største tal er udgifter til

              selve generalforsamlingen, samt musik og porto. Bestyrelsen søger at

              minimere porto omkostningerne ved personlig lokal omdeling af

              breve fra foreningen. Regnskabet, behørigt revideret, blev godkendt.

 

Pkt. 4:   Valg af to bestyrelsesmedlemmer og èn suppleant:

              Kaj Ove Graae, Haakon Skov Jensen og Hans Chr. Hartvig blev genvalgt

              med akklamation.

 

Pkt. 5:   Valg af to revisorer og èn suppleant:

              Eigil Rasmussen, Henrik Johs. Bredsdorf og Bent Jensen blev genvalgt

              med akklamation.

 

Pkt. 6:   Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

Pkt. 7:   Eventuelt: Efter planen skulle havnechef Poul Pedersen have præsenteret

             årsberetningen fra Rudkøbing Havn. Desværre havde han fået forfald på

             grund af sygdom. Så havneberetningen har forsamlingen til gode.

 

              Jørn Foss orienterede om Langelands Marineforenings planer for dette

              års udflugt Grundlovsdag. Man arbejder på at arrangere en bustur til

              Helsingør og Kronborg (Handels- og Søfartsmuseet). Detailler, program

              og pris er endnu ikke på plads, men vil til sin tid blive tilgængelig på

              Sømandsforeningens hjemmeside.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.30 med et trefoldigt leve for foreningen.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Der forekom ingen ændringer i forhold til sidste år.

 

Efter generalforsamlingen samledes medlemmer med gæster, i alt 34, om den

traditionelle festmiddag. Thomas leverede musikken under spisningen og senere

dans. Under middagen blev vores slagsang ”Klokkebøjen” sunget.

Formanden orienterede kort om generalforsamlingen og meddelte at man også

i år har sendt en hilsen til H.M. Dronning Margrethe II, denne gang tilføjet et

tillykke med tvilling børnebørnene. Hoffets svar på sidste års hilsen oplæstes,

efterfulgt af Kongesangen og et nifoldigt leve for Majestæten.

Ved kaffen underholdt Søren S. Nielsen med et længere, interessant lysbilledforedrag

om ”Tall Ships`races” i Aalborg i 2010. Der var mange smukke billeder af de deltagende sejlskibe.

 

Herefter spillede Thomas op til dans og festen sluttede ca. kl. 01.15

 

Referent:

Jørn Foss

 

 

Takkebrev for hilsenen til Dronningen i 2010

Til topÈ

Referat af Rudkøbing Sømandsforenings 157. Generalforsamling på Hotel

Rudkøbing Skudehavn, lørdag den 23. januar 2010, kl. 17.00.

Formanden Ole Gotfredsen bød velkommen til 20 fremmødte medlemmer. Foreningen sørgede for ”et sæt” til deltagerne, hvorefter man overgik til den

omdelte dagsorden:

 

Pkt. 1.  Valg af dirigent: På bestyrelsens forslag valgtes, traditionen tro,

             Jacob Bang Jensen, der herefter fastslog generalforsamlingens

             lovlige indvarsling.

 

Pkt. 2.  Formanden aflagde bestyrelsens beretning for året 2009.

            Herunder mindedes 4 af foreningens medlemmer der i årets løb er

            draget ud på den sidste rejse.

            Foreningen havde ved årets udgang 104 medlemmer.

            I øvrigt henvises til formandens trykte beretning, der godkendtes.

 

Pkt. 3.  Kassereren Haakon Skov Jensen aflagde det reviderede årsregnskab,

            der udviser et driftsoverskud på kr. 2.724,45 og en formuebeholdning

            på kr. 62.420,53. Et noget bedre resultat end det foregående år!

            Regnskabet godkendtes.

 

Pkt. 4.  To bestyrelsesmedlemmer var på valg: Mogens Westergaard og

            Søren S. Nielsen, der begge genvalgtes med akklamation.

            Bestyrelsesmedlem Torben Lunnemann Frederiksen havde anmodet

            om, p.g.a. arbejdspres, at udtræde af bestyrelsen. I hans sted

            indtrådte bestyrelsessuppleant Poul Tom Hansen.

            Som ny suppleant valgtes Hans Chr. Hartvig.

 

Pkt. 5.  Revisorerne Eigil Rasmussen og Henrik Johannes Bredsdorff samt

            revisorsuppleant Bent Jensen genvalgtes med akklamation.

 

Pkt. 6.  Der var ikke indkommet forslag.

 

Pkt. 7.  Under eventuelt orienterede havnechef Poul Petersen om havnens, herunder

             Strynø Havns, drift og aktuelle tilstand. Orienteringen affødte forskellige

             spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen.

                                                                                                                              2.

 

                                                                            2.

 

              Herefter orienterede Søren S.Nielsen om bestyrelsens arbejde med planer

              for en udflugt Grundlovsdag den 5. juni. De foreløbige planer omfatter

              en rundtur med ”Helge” på Svendborgsund og besøg på Lystfartøjsmuseet

              på Valdemars slot. Når planerne er mere konkrete og program samt pris

              foreligger vil det fremgå af foreningens hjemmeside.

              Kassereren takkede vor webmaster Per Overgaard Rasmussen for den

              fine forvaltning og videre udvikling af foreningens hjemmeside. Næsten

              traditionelt efterlyste webmasteren input til hjemmesiden fra medlemmerne

              i form af relevante fotos og/eller beretninger.

 

Efter yderligere en del snak over bordet, afsluttede dirigenten kl. 17.45 generalfor-

samlingen med at udbringe et trefoldigt leve for Rudkøbing Sømandsforening.

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger:

Formand:          Ole Gotfredsen

Næstformand:   Kaj Ove Graae

Kasserer:           Haakon Skov Jensen

Sekretær:           Jørn Foss

Øvrige:              Mogens Westergaard, Søren S. Nielsen, Poul Tom Hansen.

 

 

Efter velkomstdrink gik medlemmer med ledsager, i alt 31 personer, til bords for at

indtage festmiddagen. Thomas musicerede med vanlig elegance under middagen.

Vor slagsang ”Klokkebøjen” blev afsunget, ligeledes Kongesangen hvorefter der

udråbtes et nifoldigt leve for majestæten. Formanden orienterede kort om general-

forsamlingens forløb, og meddelte at man, traditionen tro, havde afsendt en hilsen til

HM Dronning Margrethe II. Kvittering for sidste års hilsen oplæstes.

Herefter holdt Søren S. Nielsen et interessant causeri om Svendborg Classic Regatta,

ledsaget af fine lysbilleder. Netop i 2009 var temaet for regattaen ”Bianca 27” –bådtypen, der som bekendt, er ”født” i Rudkøbing.

 

Herefter serveredes kaffe og småkager, Thomas spillede op til dans. En både

festlig og hyggelig generalforsamlingsaften i Rudkøbing Sømandsforening

sluttede omkring kl. 01.00

 

Jørn Foss.

 

Formanden – Ole Gotfredsens beretning 2010

 

 Velkommen til Sømandsforeningens 157. generalforsamling.

I løbet af året er Hans Christensen, Rita Hansen, Lorenz Frederiksen og Ruth Rasmussen gået bort. - Lad os rejse os og mindes dem! - Tak.

Foreningen har nu 104 medlemmer. - Der har været to udmeldinger og en indmelding.

Ved vores sidste generalforsamling blev der traditionen tro sendt en hilsen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe den II. - Svaret herpå er dateret Christian IX's Palæ den 28. januar 2009 og lyder; "Hendes Majestæt Dronningen har bedt mig takke Sømandsfor­eningen for den venlige hilsen, som det har glædet Hendes Majestæt meget at modtage" ­underskrevet Karen Clausen, H.M. Dronningens Privatsekretær.

Den 5. maj blev der også, traditionen tro, lagt en krans ved Mindestenen på Midtermolen og også denne gang var Det Maritime Hjemmeværn fra Svendborg ankommet med MHV 810 "Luna" og forestod flaghejsningen. - Foranlediget af Marineforeningens ønske om at deltage med flag, deltog også Sømandsforeningen med fane. - Fanebærer var æresmedlem og tidligere fanebærer Niels Juel Weber Graae. – Efter flaghejsningen gik deltagerne til Restaurant "Neptun" til en uformel sammenkomst.

Den gamle fane blev af Jørn Foss afleveret til Rudkøbing Museum den 19. oktober efter aftale med museumsinspektør Helle Ravn.

 Ved Marineforeningens udflugt Grundlovsdagen til Museum Langelandsfort, deltog nogle få medlemmer.

Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder, alle i Marinestuen.- Tak for husly!

Bestyrelsen har overvejet en udflugt Grundlovsdagen og herom vil Søren Nielsen belyse det lidt nærmere under eventuelt.

 

 

Takkebrev fra Dronning Margrethe 2009

Til topÈ

 

 

 

Referat af Rudkøbing Sømandsforenings 156. Generalforsamling på Hotel

Rudkøbing Skudehavn, lørdag den 24. januar 2009, kl. 17.00.

 Efter velkomst af formanden Ole Gotfredsen bød foreningen på et sæt til de fremmødte medlemmer, 19 i alt, indbefattet bestyrelsen. Fra bestyrelsen havde næstformanden Torben Lunnemann Frederiksen meldt forfald.

Man gik herefter over til dagsordenen

Pkt. 1.  På bestyrelsens forslag valgtes, traditionen tro, Jacob Bang Jensen til

            dirigent. Han fastslog herefter generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

 

Pkt. 2.  Formanden aflagde beretning for det forløbne år og oplyste at foreningen

            ved årets udgang havde 114 medlemmer. Medlemmer der i årets løb var

            afgået ved døden blev nævnt og mindet af forsamlingen. 

 

Pkt. 3.   Kassereren Haakon Skov Jensen forelagde det reviderede årsregnskab, der

            udviste et driftsunderskud på kr. 4.092,67. Dette består af foreningens under-

            skud på udflugten til Korsør samt tilskud til middagen ved forrige års general-

            forsamling. Underbalancen i status på kr. 9.651,46 består af årets underskud

            plus kursregulering af foreningens beholdning af værdipapirer. Foreningens

            formue udgør herefter kr. 57.334,40.

            Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

 

Pkt. 4.  2 bestyrelsesmedlemmer Haakon Skov Jensen og Jørn Foss samt bestyrelses-

           suppleant Poul Tom Hansen var på valg, alle genvalgtes med akklamation.

 

Pkt. 5.  Revisorerne Eigil Rasmussen og Henrik Johs. Bredsdorff samt

           revisorsuppleant Bent Jensen genvalgtes ligeledes med akklamation.

 

Pkt. 6.  Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

Pkt. 7.  Eventuelt: Jørn Foss annoncerede Langelands Marineforenings planlagte

            udflugt til Museumsfort Langeland, Grundlovsdag den 5. juni 2009, hvortil

            Sømandsforeningens medlemmer med ledsager er inviteret. Nærmere detaljer

            vil senere fremgå af Sømandsforeningens hjemmeside.

            Havnechef Poul Pedersen havde lovet at aflægge status for Rudkøbing Havn.

            Imidlertid havde Poul Pedersen fået forfald, vi søger at fremskaffe status og

            lægge den ind på vor hjemmeside.

            Vor webmaster Per Overgaard Rasmussen efterlyste atter i år historier,

            anekdoter og fotos med relation til foreningen, havn og sø der er egnede til

            at blive lagt ind på vor hjemmeside.

            Henrik Johs. Bredsdorff talte for at menuen fremover blev suppe, steg, is og at

            generalforsamlingen i fremtiden blev henlagt til Hotel Skandinavien.

 

Efter disse bemærkninger afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 17.30 og takkede for god ro og orden.

Herefter udråbte forsamlingen et trefoldigt hurra for foreningen.

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger:

Formand: Ole Gotfredsen.

Næstformand: Torben Lunnemann Frederiksen.

Kasserer: Haakon Skov Jensen.

Sekretær: Jørn Foss.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kaj Ove Graae, Mogens Westergaard og Søren Stidsholt Nielsen.

 

Efter velkomstdrink, gik medlemmer med ledsagere, i alt 36 deltagere til bords for

at indtage festmiddagen. Under middagen musicerede Thomas som vanligt.

Formanden refererede kort fra generalforsamlingen og meddelte at man, traditionen tro, havde sendt en hilsen til HM Dronning Margrethe II. Herefter blev kongesangen afsunget og en nifoldigt leve for regenten udråbt. Foreningens slagsang ”Klokkebøjen” blev sunget flere gange tillige med diverse sømandssange. Thomas krydrede aftenen med et billedforedrag om sin deltagelse i sejlerolympiaden i Kina 2008, som kapsejladsdommer. Virkelig interessant.

Herefter blev der serveret kaffe og småkager. Thomas spillede op til dans og omkring ved 1-tiden sluttede endnu en hyggelig fest i Rudkøbing Sømandsforening.

Jørn Foss

           

 

Til topÈ

Sømandsforeningens udflugt til Flådestation Korsør.

 Lørdag den 26. april 2008 havde Rudkøbing Sømandsforening arrangeret udflugt til Flådestation Korsør. Sømandsforeningen havde inviteret interesserede fra Langelands Marineforening med på turen. Kl. 08:00 afgik bussen fra Rudkøbing med 30 forventningsfulde deltagere, ca. ligeligt fordelt mellem de to foreninger. I Nyborg steg yderligere fire deltagere på og turen gik over Storebæltsforbindelsen til Korsør. Efter ankomst til Flådestationen kl. lidt i 10:00.blev vi opdelt i to hold og hvert hold blev af en seniorsergent vist rundt. Vi så bl.a. Vessel Traffic Servicecenter Storebælt og fik en instruktiv forklaring på hvorledes de ved hjælp af alskens elektronik holder øje med trafikken i Storebælt helt fra Hov på Langeland til Samsøs nordspids. Derefter var der rund-visning på korvetten "Niels Juel", hvorefter vi fik et foredrag om Søværnets aktiviteter her til lands og udenlands samt om OPLOG Korsør (Søværnets Operative Støttecenter). Senere blev der serveret frokost med tilhørende "sæt" i kantinen. Som kuriosum kan nævnes at Sømandsforeningens nestor, Niels Juel Graae, som ældste deltager, besigtigede sin navnesøster korvetten "Niels Juel" med kritisk sømandsblik. Vi var tilbage i Rudkøbing ca. kl. 16:30 efter en interessant og instruktiv udflugt. De der ikke deltog missede faktisk en rigtig god tur.

 

Til topÈ

Kransenedlægning på Midtermolen i Rudkøbing - 5. Maj.

Mandag den 5. Maj kl. 08:00 nedlage formanden for Rudkøbing Sømandsforening, Ole Gotfredsen, traditionen tro, en krans ved mindestenen på Midtermolen, til minde om og til ære for vore omkomne søfolk i Anden Verdenskrig. Marinehjemmeværnsflotille Svendborg stillede med fartøj og flaggaster. Præcis kl. 08:00 gik flaget til tops på flagmasten ledsaget af bådsmandspibe og slag på klokken på marineskibet. Foruden medlemmer af Sømandsforeningen deltog også medlemmer af Langelands Marineforening. Efter højtideligheden forhalede deltagerne, ca. 25 i alt, til restaurant "Neptun", hvor der blev serveret sildemad og de obligate "sæt". En meget højtidelig, traditionel og hyggelig begivenhed, som vi håber vi kan videreføre i lang tid fremover.

 

Til topÈ

 

 

Generalforsamlingen 2008

Referat af Rudkøbing Sømandsforenings 155. Generalforsamling på Hotel Skandinavien, lørdag den 26. januar 2007 kl. 17.00:

Efter formanden Ole Gotfredsens velkomst, gav foreningen "et sæt" til de 20 fremmødte deltagere i generalforsamlingen, hvorefter man gik over til dagsordenen:

 

Pkt. 1 : På bestyrelsens forslag valgte forsamlingen, traditionen tro, Jacob Bang

Jensen til dirigent.

 

Pkt. 2 : Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år, beretningen

godkendtes.

 

Pkt. 3 : Kassereren Haakon Skov Jensen aflagde det reviderede regnskab, der udviste

Et overskud på Kr. 306,61 og en formuebeholdning på Kr. 66.985,86.

Regnskabet godkendtes.

 

Pkt. 4 : 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg, Kaj Ove Graae og Torben Lunnemann

Frederiksen, begge blev genvalgt med akklamation.

Som suppleant til bestyrelsen valgtes Poul Tom Hansen.

 

Pkt. 5 : Revisorerne Eigil Rasmussen og Henrik Johs. Bredsdorff genvalgtes, som

revisorsuppleant valgtes Bent Jensen.

Alle valg under pkt. 4 & 5 var enstemmige.

 

Pkt. 6 : Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Pkt. 7 : Eventuelt. Under dette punkt udtalte bestyrelsen sin tak til webmasteren for

vores fine hjemmeside, Per Overgaard Rasmussen, der herefter gav en kort

orientering om hjemmesiden og dens funktion. Han opfordrede medlemmerne

til at bidrage med billeder, anekdoter eller andet af interesse for foreningen.

Herefter afsluttedes Generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger:

Formand: Ole Gotfredsen. Næstformand: Torben Lunnemann Frederiksen.

Kasserer: Haakon Skov Jensen. Sekretær: Jørn Foss.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kaj Ove Graae, Mogens Westergaard,

Søren Stidsholt Nielsen. …2

2

Kl. 18.30 gik medlemmer med ledsagere, i alt 37 deltagere, til et festligt dækket bord for at indtage den meget lækre festmenu. Under spisningen musicerede Thomas. Formanden refererede kort fra generalforsamlingen og meddelte at man traditionen tro havde sendt en hilsen til HM Dronning Margrethe II. Herefter sang man kongesangen og formanden udråbte et nifoldigt leve for regenten. Der blev sunget forskellige sømandssange og naturligvis foreningens slagsang "Klokkebøjen".

Efter spisningen og kaffe, spillede Thomas op til dans, og det blev ud på de små timer, inden de sidste deltagere i et meget hyggeligt og fornøjeligt arrangement forlod Hotel Skandinavien.

 

 

 

Til topÈ

Formandens Beretning 2008
Generalforsamlingen 2007

Velkommen til Rudkøbing Sømandsforenings Hjælpekasses 154. generalforsamling.

I det forløbne år har vi taget afsked med: Peter Rieck, Martha Mogensen, Else Christensen, Jens G Larsen og Ane Nielsen.

Skal vi rejse os og mindes dem

Foreningens medlemstal er nu 121

Ved vor 153. generalforsamling blev der, som traditionen byder, sendt en hilsen til Hendes Majestæt dronning Margrethe II. Takkebrevet er dateret Christian IX's Palæ d. 25.01.06. og underskrevet hofdame Annette de Scheel. (vedlagt).

Erik Godtfredsen meddelte i april, at han af personlige grunde ønskede at udtræde af bestyrelsen og senere sin udmeldelse af foreningen. Suppleant Kaj Ove Graae indtrådte i bestyrelsen.

Efter Peter Rieck' s død fortsatte bestyrelsen med 6 medlemmer indtil nyt medlem bliver valgt ind.

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Deraf 2 i marineforeningens lokale. Det sidste møde blev henlagt til kassereren Haakon Skov Jensen privat, dette på grund af vandskade i marineforeningens lokale. Tak for husly.

Angående ændring af lovene har bestyrelsen udarbejdet nogle forslag, som ifølge gældende love skal vedtage på generalforsamlingen og derefter stadfæstes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestyrelsen håber på denne måde at skabe mulighed for fornyelse i tanke og handling.

Marineforeningen havde igen inviteret sømandsforeningens medlemmer med på tur d.5. juni til museet på det gamle Langelandsfort, med deltagelse af nogle få af vore medlemmer.

Den 5. maj blev der nedlagt en krans ved mindestenen på Midtermolen, med deltagelse af nogle af foreningens medlemmer. Det trofaste hjemmeværn var ankommet med MHV "Romsø" og forestod flaghejsningen. Derefter samledes vi på restaurant ''Neptun''.

Den 17.12.06 sendte vi et brev til borgmester Johan Norden, vedrørende manglende flagning på Midtermolen. Vi har, ret skuffende, endnu ikke fået noget svar på vor henvendelse.

På vegne af

Bestyrelsen

Formand Ole Godtfredsen

v/ Mogens Westergaard

 

 

Ved festmiddagen efter Rudkøbing Sømandsforenings 154. generalforsamling.

Der blev budt velkommen til de fremmødte og skålet.

Der blev orienteret om enkelte punkter fra generalforsamlingen:

Efter konstituer mødet ser bestyrelsen ud som følger:

Formand: Ole Godtfredsen

Næstformand: Kaj Larsen

Kasser: Haakon Skov Jensen

Sekretær: Jørn Foss

Øvrige: Kaj Ove Graae

Torben Lundemand Frederiksen

Mogens Westergaard

Vi sendte en hilsen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II., og udråbte et 9 foldigt leve. Derefter sang vi "Kong Christian".

Det skal nævnes at "vores" foreningssang "Klokkebøje" blev sunget flere gange i løbet af aftenen.

Herefter var ordet frit for aftenens deltagere. Flere tog chancen.

På gensyn næste år.

 

Til topÈ